http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-005593_BG.html

 

Въпрос с искане за писмен отговор P-005593-18

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Относно:  Българският закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход

 

България прие закон, уреждащ условията и реда за регистрация и контрола върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход(1).

Същевременно, до мен достигат сигнали, че новите мерки ще доведат до сериозни затруднения в сектора за малкия и средния бизнес, както и че приетите мерки са в нарушение на основните принципи на вътрешния пазар и правото на установяване (член 49 от ДФЕС).

Тъй като Комисията следи отблизо прилагането на тези принципи, привличам вниманието ѝ към опасенията на голяма част от малките и средните предприятия за непропорционални и дискриминиращи мерки, ограничаващи конкуренцията на пазара.

На практика законът поставя специални условия за регистрация, които са в явна изгода за едрия бизнес: изисквания за минимален уставен капитал на дружествата; изискванията за минимален капацитет на складовите обекти; нерационално големите санкции и др.

 

Моля Комисията да ме информира:

 

  • Може ли да констатира, че България е приела мерки в противоречие с европейското законодателство?

 

  • Ще поиска ли Комисията разяснение и обосновка от страна на българското правителство относно приетия закон и неговото съответствие с правото на Съюза?

 

  • Какви мерки възнамерява да предприеме Комисията по този въпрос, и по-специално предвид това, че се създава правна несигурност и предпоставка за ограничаване на пазара?

 

(1) http://parliament.bg/bg/bills/ID/77990