Получих няколко сигнала за регулярното промишлено замърсяване на гр. Русе, което се превъща в сериозен проблем за гражданите. След множество сигнали към българските институции и организирани протести, казусът е отнесен до европейските институции от русенци преди няколко месеца. Събрана е подписка, подкрепена от над 500 жители на града,  която призовава за намеса срещу замърсяването на околната среда и застрашаването на здравето на жителите на града.

В началото на м. октомври отправих официално запитване към администрацията на Европейската комисия за развитието на този казус и евентуалните следващи стъпки.

Политиката за чист въздух на Европейския съюз е мерило за качеството на живот на европейските граждани. Целта да се намали замърсяването и вредното му въздействие върху човешкото здраве и околната среда никога не е слизала от европейския дневен ред.

 Съгласно правото на Европейския съюз и Директива 2008/50/ЕО държавите членки гарантират, че в техните зони и агломерации нивата на наличните в атмосферния въздух замърсители не превишават пределно допустимите стойности. Държавите членки са поели ангажимент за правилно разполагане на станции за измерване и за гарантиране на точността на измерванията.

 Тъй като Комисията следи отблизо за прилагането на тази директива, привличам вниманието й към опасенията на голяма част от жителите на град Русе. Конкретно получавам сигнали за неспазване на стандартите за качество на въздуха и системно замърсяване в района.

 1. Запозната ли е Комисията с посочените сигнали и разполага ли с актуален преглед на качеството на въздуха и нивото на замърсителите в района на град Русе?

 2. Възнамерява ли Комисията да направи внимателна оценка за прилагането на посочената директива и да предприеме при необходимост мерки за разрешаване на ситуации на превишаване на допустимите стойности в района на град Русе.

 

02102015_air quality_Malinov (1)-page-001