Приетият във Франция закон №2016-418 предвижда от 1.6.2016 г. задължението чуждестранните превозвачи да получават поне минималната работна заплата според френските стандарти, когато извършват доставки в страната. Новото законодателство цели да се гарантират справедливи условия на заплащане и лоялна конкуренция, като взима предвид директивите 96/71/EО и 2014/67/EС.

Същевременно, до мен пристигат сигнали, че новите мерки във Франция ще доведат до сериозни затруднения в сектора и не отчитат неговите специфики.

В своето предложение от 8.3.2016 г. за изменение на Директивата относно командироването на работници Комисията отбелязва, че: „Поради изключително мобилното естество на работата в международния автомобилен транспорт изпълнението на Директивата относно командироването на работници поставя специфични правни въпроси и води до специфични трудности (особено когато връзката със засегнатата държава членка не е достатъчна). Би било най-подходящо тези предизвикателства да бъдат разрешени чрез специално законодателство за сектора, заедно с други инициативи на ЕС, насочени към подобряване на функционирането на вътрешния пазар в сектора на пътния транспорт.“

С оглед на горепосоченото, моля Комисия да ме информира:

1. Може ли тя да констатира, че Франция е приела протекционистки мерки в сферата на автомобилния транспорт в противоречие с европейското законодателство?

2. Дали е направен актуален преглед на потребностите на автомобилния транспорт с цел да се представят предложения за специфично секторно законодателство?

SM_Megan_