http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-008671+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

29 май 2015 г. E-008671-15

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Гаранции в рамките на ТПТИ за безопасността на европейските потребители

Като член на Европейския парламент следя с интерес развитието на преговорите между ЕС и САЩ относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). След публичен дебат по темата поех ангажимент пред граждани да им съдействам и представя техните опасения относно ТПТИ. Немалка част от гражданите са загрижени за здравето и безопасността на потребителите, тъй като считат, че системите за контрол на ЕС и САЩ са много различни и не позволяват съвместна дейност.

След изминалия девети кръг от преговори Комисията представи конкретно предложение за перспективно регулаторно сътрудничество и ясни гаранции в ТПТИ, че суверенното право на регулаторите да определят своята политика няма да бъде засегнато.

Въпреки това ТПТИ продължава да буди някои притеснения относно евентуални негативни последици върху системите за контрол, разпознаване и проследяване на стоки, както и възможностите за доказване на вреда от внесен продукт и изтеглянето му от пазара.

С оглед на горепосоченото моля Комисията да ме информира дали и по какъв начин ТПТИ ще бъде съгласувано със съществуващите гаранции и системи за безопасност на европейските потребители. (Сред примерите за такива са Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите, специфичното секторно законодателство в тази насока и системата за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти — RAPEX.)

2 септември 2015 г. E-008671/2015

Отговор, даден от г-жа Малмстрьом от името на Комисията

Комисията многократно е подчертавала, че основната цел на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е да се премахне ненужната бюрокрация, да се намалят разходите за развиване на стопанска дейност от двете страни на Атлантическия океан, както и да се улеснят дружествата да спазват американското и европейското законодателство, като същевременно се поддържат високи стандарти и се осигурява защита на здравето, безопасността и околната среда в съответствие с нормите на всяка от страните. Двете страни поеха публичен ангажимент да не понижават стандартите в резултат на прилагането на ТПТИ. По-конкретно, законодателството в областта на безопасността на продуктите, като например Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите, която споменавате във Вашия въпрос, не е част от преговорите за ТПТИ. За да бъдат предлагани на пазара в рамките на вътрешния ни пазар, продуктите с произход от САЩ ще трябва да отговарят на стандартите за безопасност на ЕС.

Двете страни ще продължат да упражняват контрол в съответствие с регулаторната си уредба, процедури и принципи.

Комисията насочва вниманието на уважаемия член на ЕП към отговорите на предишни парламентарни въпроси, включително, но не само — E-001315/2014E-002653/2014E-002659/2014E-003358/2014E-004789/2014E-004893/14E-005565/2014E-005826/2014 и E-005899/2014(2).