http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001248_BG.html

Въпрос с искане за писмен отговор E-001248/2019

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно: Глобата на Европейската комисия върху Българския енергиен холдинг

В края на 2018 г. Европейската комисия наложи глоба на групата БЕХ (Български енергиен холдинг и неговите дъщерни дружества Булгаргаз и Булгартрансгаз) от 77 милиона евро за блокиране на достъпа до ключова инфраструктура за природен газ в България.

Комисарят по конкуренция г-жа Вестегер заяви по този повод, че „[г]одини наред българските потребители на природен газ са били лишени от възможност за избор на доставчици, тъй като групата БЕХ е отказвала да предостави достъп до своята газова инфраструктура на други доставчици на газ на едро“.

На 28 февруари 2019 г. Българският енергиен холдинг и дъщерните му дружества подадоха жалба с цел отмяна на решението на Европейската комисия и на наложената глоба.[1]

С оглед на горепосоченото:

Какви са мотивите на жалбата от групата БЕХ срещу решението на Комисията?

Обжалването няма ли реално да забави по-ефективното функциониране на българския пазар на газ на едро, като го лиши от възможността да предложи повече продавачи и по-добри цени на българските потребители?

Съществува ли възможност Съдът на ЕС да увеличи по повод на обжалването размера на наложената санкция до максималните 10% (около 300 милиона евро) от оборота на групата БЕХ?

[1] https://www.bgenh.com/posts/102/Информация-от-Български-Енергиен-Холдинг-ЕАД-относно-Решението-на-Европейската-комисия-по-Дело-АТ-39849-БЕХ–Газ.html