Декларация за поверителност на личните данни Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламента за защита на данните (GDPR), личните данни се определят като: „Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо екипът на Светослав Малинов ще събира и съхранява лични данни?

За да Ви отговорим, в случай че изпратите запитване чрез имейл (тъй като името и имейл-адресът Ви се считат за лични данни според европейското законодателство). Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица? Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате? Светослав Малинов и екипът му ще обработват (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Светослав Малинов и екипът му по ваше искане са длъжни да ви отговорят каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация: Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните (ако има такова). Целите на обработването; Правното основание за обработката; Съответните категории лични данни, които се обработват; Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити; Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС; Ако обработката се основава на законните интереси на Екзистра ООД или на трета страна, информация за тези интереси. Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни; Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване; Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време; Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган; Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни. Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас. Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите в нашия сайт или да отправите искане на посочените контактни данни на Екзистра ООД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните/

Отговорник по защита на данните.

Местоположение: Държава: Република България Адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №101, Мецанин.

Телефон: ++359 885 827 201

Ел. поща: office@smalinov.eu

Интернет страница: www.smalinov.eu