http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-015494+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

7 декември 2015 г.                                                                                                  E-015494-15

Въпрос с искане за писмен отговор до Съвета

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Достъп до консолидирани текстове по ТПТИ

Липсата на прозрачност е една от най-големите критики към процеса на преговори по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Затова и Комисията, като преговарящ от името на ЕС, видимо положи много повече усилия, отколкото при всички останали търговски споразумения до този момент, за да осигури достъп до информация.

Членовете на Европейския парламент имат достъп при строги нива на секретност до консолидираните текстове по ТПТИ. Повечето широкообхватни търговски споразумения са от така наречения „смесен тип“, което изисква ратификация от държавите членки съгласно националното им законодателство. Ето защо приветствам резултатите от срещата на Съвета по външни работи (Търговия) от 27 ноември 2015 г. за предоставяне на достъп до консолидираните текстове и на депутатите от националните парламенти.

С оглед на горепосоченото, може ли Съвет да ме информира:

дали членовете на всички национални парламенти на държавите членки, в това число и българските народни представители, ще имат достъп до консолидираните текстове?

кога ще започнат да функционират специалните читални в столиците на държавите членки, където депутатите от националните парламенти ще могат да се запознаят с преговорните позиции на САЩ и ЕС по ТПТИ?

 

 

11 април 2016 г.                                                                                                  E-015494/2015

Отговор

Подобряването на достъпа до документи, свързани с ТПТИ, е от решаващо значение за подобряване на прозрачността и осигуряване на подходящ демократичен контрол на преговорите по ТПТИ.

Този въпрос е обсъждан от Съвета вече няколко пъти, като последният от тях беше на 27 ноември 2015 г. Подготвителната работа на Комисията за подобряване на достъпа до свързани с ТПТИ класифицирани документи чрез разкриването на читални в помещения на държавите членки в техните столици приключи в края на миналата година.

В резултат на това ще бъдат установени редът и условията за осигуряване на достъп до тези документи в читални, оборудвани в определени министерства в столиците на държавите членки. Документите ще бъдат изпратени веднага щом отговорните органи на държавите членки уведомят за разкриването на такива читални и потвърдят ангажимента си за спазване на изискванията за работа с въпросните документи.