Резюме

Различни проучвания показват, че “Европас” се използва предимно от социални групи с високо ниво на цифрова грамотност, и в много по-малка степен от хора с по-нисък образователен ценз, възрастни граждани или трайно безработни лица.
Различията в езика, форматите на документите и методите за оценка на квалификациите представляват сериозни предизвикателства пред гражданите, работодателите и институциите. Тези предизвикателства възникват особено при движението на лицата от една държава в друга, най-вече когато хората започват нова работа или продължат образованието си.
Документите “Европас” се променят така, че да се включат умения, придобити чрез неформално или самостоятелно учене. Новата рамка “Европас” адаптира съществуващите услуги към очакванията и потребностите на потребителите и доставчиците.
Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите все още е в проектна фаза и предстои да бъде одобрена от държавите-членки. Едва след като бъде призната за приемлива референциална терминология за “Европас”, следва да се актуализира редовно в тясно сътрудничество с държавите-членки и със заинтересованите страни.
Всъщност Европас” представлява доброволно лично досие от документи с цел квалификациите и компетентностите да бъдат прозрачни и оперативно съвместими в рамките на и между държавите-членки, и обхваща достъпни онлайн инструменти, информация и разработването на отворени стандарти за по-ефективно насърчаване на прозрачността и разбирането между държавите членки на уменията и квалификациите, получени чрез формално, неформално и самостоятелно учене и чрез практически опит, включително мобилност. Тези онлайн инструменти и тази информация са предназначени да помагат на потребителите по-добре да описват и да представят своите умения и квалификации.

Реч в зала на Светослав Малинов относно общата рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) в ролята на докладчик по доклада “Европас”:

“Инициативата Европас се роди преди близо дванадесет години и имаше за цел да отговори на една остра потребност на европейските граждани, а именно да осигури лесен достъп до възможностите и средствата за оценяване на техните умения и квалификации. Всеки гражданин има нужда от това, най-вече когато търси работа и решава какво и къде да учи.
Различията в езиците, определенията, форматите на документите и методите за оценка и валидиране затрудняват всички: от студентите и търсещите работа до работодателите и държавните институции. Да не говорим и за допълнителните проблеми, породени от нарастващата мобилност на европейците от новоприсъединилите се държави и гражданите от трети страни. Безспорна е необходимостта от ясна обща рамка, общи принципи, обща терминология, обхващащи всички страни.
Така и започна Европас, преди всичко като досие от документи, осигуряващи максимална прозрачност на квалификациите и компетентностите на гражданите, използвана на доброволен принцип. От самото начало Европас има ясно заявени цели, валидни и досега: да помогне на гражданите да представят ефективно своите умения и квалификации, за да намерят работа и възможности за обучение; да помогне на работодателите да разбират и оценят уменията и квалификациите на работната сила; да помогне на организациите в областта на образованието и обучението по най-разумния начин да определят и представят съдържанието на учебните планове.
Никой не може да оспори факта, че Европас е една от най-успешните и най-популярни инициативи на Европейския съюз. Но макар и успешна, инициативата Европас не прави изключение от общото правило, че напредъкът на технологиите постоянно изисква промени. И не само това – ревизията на Европас трябва да отрази както промените на пазара на труда, така и новите форми и практики в образованието и обучението. Тя трябва да даде на хората по-добри и по-лесни за употреба инструменти за представяне на техните умения, както и за получаване на полезна и актуална информация за възможностите за учене и за пазара на труда.
Променяме Европас така, че да предоставя онлайн услуги на европейските граждани, като например създаването на електронно портфолио и оценка на уменията, така наречената „Skills’ intelligence“. Променяме Европас така, че гражданите с лекота да предоставят информация за своите умения и квалификации, придобити извън формалното образование и обучение, например доброволческо участие, учене в процеса на работа, стажове, самостоятелно обучение.
Тъй като промените в Европас са задължително обвързващи за всички държави членки, от самото начало търсихме и накрая постигнахме консенсус в защита на компетенциите на националните държави относно стандартите за различните системи за придобиване на квалификация. Търсехме промени, които да гарантират по-лесен достъп до Европас за хората с увреждания и още по-добра защита на личните данни. Търсехме промени, които да бъдат смели и полезни, без обаче да предизвикат прекомерна административна тежест за държавите членки, както и прекомерни нови организационни разходи.
Убеден съм, че постигнахме тези промени. Убеден съм, че за в бъдеще европейските граждани ще ползват Европас по-лесно, по-често и дори с по-голямо удоволствие.”

Целият текст на доклада можете да намерите тук:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0244+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG