EU

Винаги съм подчертавал, че бежанският поток към държавите членки на Европейския съюз представлява смесен поток от хора, търсещи убежище, и незаконни икономически имигранти. Радвам се, че успяхме да наложим като приоритет на Европейския съюз връщането на лицата, които не отговарят на условията за международна защита. В голяма част от случаите тези хора не притежават валидни документи за самоличност. Държавите членки изпитват големи затруднения да осъществят връщането им. Данните показват, че по-малко от 40% от решенията за връщане са били реално изпълнени.

Единният европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни е инструмент, с който целим да подобрим това. Той ще намали административната тежест и сроковете. Ефективността тук е от ключово значение. За да имаме една добре управлявана миграционна политика, системата трябва да е едновременно бърза и справедлива. По този начин и държавите ще бъдат улеснени, и самите бежанци ще получат необходимата им помощ.