http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003919_BG.html

Въпрос с искане за писмен отговор E-003919-18

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Относно: Защита на Рила — орнитологично важно място (България)

В отговора си на моя въпрос с искане на писмен отговор E-001446-18 относно определянето на зони по „Натура 2000“ в планината Рила (България) Комисията заявява, че същите територии са определени като орнитологично важно място, което би обосновало тяхното определяне като специална защитена зона (СЗЗ) съгласно Директива 2009/147/ЕО (Директивата за птиците). Тъй като България не е продължила с това определяне, Комисията е сезирала Съда на Европейския съюз.

 

Съдът на ЕС реши (Дело C 97/17), че като не е включила цялото орнитологично важно място в планините Рила като специална защитена зона, България не е определила като СЗЗ най-подходящите по брой и площ територии за опазване на видовете, споменати в приложение I на Директива 2009/147/ЕО, и следователно не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 1 от тази директива.

 

Българските граждански организации сега са загрижени за евентуално ново забавяне в определянето на зоните поради ново проучване, започнато от Министерството на околната среда.

 

Какви незабавни действия ще предприеме Комисията с цел да осигури, че решението на Съда на ЕС ще бъде спазено от българската държава възможно най-скоро?

 

Отговор, даден от г-н Вела от името на Европейската комисия

Позоваване на въпроса: E-003919/2018

 

Веднага след произнасянето на решението на съда на ЕС по Дело C-97/17 Комисията изпрати писмо до България, с което поиска информация относно мерките за прилагане. Комисията ще продължи да следи отблизо настоящия случай до постигане на пълно съответствие с решението на Съда.