http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001034_BG.html

 

Въпрос с искане за писмен отговор E-001034/2019

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

 

Marietje Schaake (ALDE), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Sophia in ‘t Veld (ALDE), Laima Liucija Andrikienė (PPE), Renate Weber (ALDE), Jude Kirton-Darling (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Petr Ježek (ALDE), Fredrick Federley (ALDE), Jiří Pospíšil (PPE), Tunne Kelam (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Dariusz Rosati (PPE), José Inácio Faria (PPE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Inese Vaidere (PPE), Esther de Lange (PPE), Ana Gomes (S&D), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Roberts Zīle (ECR), Peter van Dalen (ECR), Hans-Olaf Henkel (ECR), Tom Vandenkendelaere (PPE), Richard Sulík (ECR), Michał Boni (PPE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Kārlis Šadurskis (PPE), Aleksejs Loskutovs (PPE), Mark Demesmaeker (ECR), Antanas Guoga (PPE), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Rebecca Harms (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Carlos Coelho (PPE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Monica Macovei (ECR), Elly Schlein (S&D), David Martin (S&D), Milan Zver (PPE), Nessa Childers (S&D), Svetoslav Hristov Malinov (PPE), Luděk Niedermayer (PPE), Gunnar Hökmark (PPE), Elmar Brok (PPE) и Tibor Szanyi (S&D)

 

Относно: решението да не се включва Русия в списъка на високорисковите трети държави със стратегически слабости в техните режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

 

На 13 февруари 2019 г. Комисията прие списък на трети държави, в които са налице „стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“ [1].

 

Създаването на този списък е навременен отговор на редица скандали, свързани с изпирането на пари, в които са замесени европейски банки. Например Danske Bank беше обвинена в изпирането на средства от Русия в размер на над 200 милиарда евро в края на 2018 г. [2].

 

По подобен начин през 2014 г. беше разкрита схема за изпиране на пари, включваща глобална мрежа от банки, при която 20 милиарда щатски долара са били изнесени от Русия през Молдова [3].

 

Русия не е сред 23-те държави, посочени от Комисията.

 

  1. Като се има предвид участието на високопоставени представители на руското правителство в няколко схеми за изпиране на пари, включително посочените по-горе, защо Русия не е включена в списъка, приет на 13 февруари 2019 г.?

 

  1. Руската федерация беше включена в списък на 54 „приоритетни юрисдикции“, които са в процес на разглеждане. Въз основа на какви критерии Комисията в крайна сметка е решила да не включи Русия в списъка на високорисковите трети държави и не се ли опасява Комисията, че решението ѝ може да се разглежда като мълчаливо одобрение на дейностите на Русия, свързани с изпирането на пари?

 

  1. В допълнение към всички обективни критерии повлияли ли са политическите съображения на това решение и ако е така, какви са били те?

 

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_bg.htm

 

[2] https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d

 

[3] https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat