http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-001509+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

12 март 2018 г.                                                                                                        E-001509-18

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (зам.-председател/върховeн представител)

Член 130 от Правилника за дейността

Marietje Schaake (ALDE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Miroslav Poche (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Sophia in ‘t Veld (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Nils Torvalds (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Jasenko Selimovic (ALDE) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , Boris Zala (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Milan Zver (PPE) , Monika Beňová (S&D) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE)

Относно:  ЗП/ВП — Прилагане на санкциите срещу Русия

През ноември 2017 г. руското дружество „En + Group“ беше регистрирано на Лондонската фондова борса (LSE)(1).

„En + Group“ не попада изрично под режима на санкциите на ЕС, наложени след незаконното анексиране на Крим от Русия.

Дружеството е собственост на Олег Дерипаска, близък бизнес партньор на президента Путин и директор на „Базов елемент“, една от най-големите промишлени групировки в Русия. „Базов елемент“ притежава 47% от „Русал“, едно от най-големите предприятия за производство на алуминий в света.

„En + Group“ заявява, че част от средствата, набрани на Лондонската фондова борса, ще бъдат използвани за погасяване на дълга на дружеството към VTB, руска банка, собственост на държавата, която е обект на санкции от страна на ЕС.

  1. Известно ли е на ЗП/ВП, че миналата година „En + Group“ беше регистрирано на европейска фондова борса и стана първото руското дружество, направило това след налагането на санкциите на ЕС?
  2. Как ЗП/ВП оценява конкретната ситуация на „En + Group“ във връзка със санкциите на ЕС, които ограничават достъпа до първичните и вторичните капиталови пазари на ЕС на някои руски банки и дружества, налагат забрана върху търговията с оръжия и ограничават достъпа на Русия до някои чувствителни технологии и услуги, които могат да бъдат използвани за нефтени проучвания и производство?
  3. Може ли ЗП/ВП да изясни дали санкциите на ЕС могат в някои случаи да се прилагат индиректно, и може ли да оцени дали това би могло да се отнася за „En + Group“?

 

 

BG                                                                                                                        E-001509/2018

Отговор на заместник-председателя Могерини

от името на Комисията

(22.6.2018)

Ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, бяха приети с Решение 2014/512/ОВППС на Съвета и Регламент (EC) № 833/2014 на Съвета.

Съгласно член 291, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз всички ограничителни мерки трябва да се изпълняват от държавите — членки на ЕС, като тези държави отговарят и за проверките за тяхното прилагане. Следователно отговорността за провеждането на разследване в случай на евентуално неправилно прилагане на ограничителните мерки се носи от националните компетентни органи, като те отговарят и за налагането на санкции, ако в резултат от разследването се установи, че е извършено нарушение на разпоредбите на съответния регламент.

В ролята си на пазител на договорите Комисията следи за прилагането на правото на ЕС от държавите членки. Спазването на ограничителните мерки на ЕС е особено важно и Комисията поддържа непрекъснато контакт с националните компетентни органи, когато на вниманието ѝ бъде отнесен конкретен и подкрепен с документи случай на евентуално неправилно прилагане на ограничителни мерки. Комисията е запозната със случая и е в контакт с компетентните органи на Обединеното кралство.