http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-008891+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

7 ноември 2014 г.                                                                                                    P-008891-14

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Информация от ЕК във връзка с нотификации в съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, изм. с Регламент (ЕС) № 1289/2013 на ЕП и на Съвета

На 7 февруари 2014 г. България официално нотифицира Европейската комисия за случаи на липса на реципрочност по отношение на визовите изисквания в съответствие с член 1, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 1289/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Бих искал да получа информация от Комисията за следното:

  1. Предприети ли са последващи действия от страна на Комисията, повече от 6 месеца след получаването на официалната нотификация по отношение на продължаващите визови изисквания на Съединените американски щати към България, и какви?
  2. Разполага ли Комисията с информация за развитието на въпроса за премахването на нереципрочните визови изисквания на Канада към моята страна, предвид и скорошното официално изявление на посланичката на ЕС в Канада Ан-Мари Кунинкс, че той скоро ще намери разрешение?

 

26 януари 2015 г.                                                                                                 P-008891/2014

Отговор, даден от г-н Аврамопулос от името на Комисията

Комисията приканва уважаемия член на Европейския парламент да се запознае с предоставения от нея отговор на писмен въпрос E-006301/2014(1).

Освен това в Декларацията от срещата на високо равнище между Канада и ЕС, която се проведе в Отава на 26 септември 2014 г., се посочва: „Ние се ангажираме да гарантираме възможно най-скоро безвизов режим на пътуване между нашите държави за всички граждани на Канада и ЕС, така че те да се възползват в пълна степен от новите търговски и икономически възможности, които се създават между Канада и ЕС“. Коментарите, които споменава уважаемият член на Европейския парламент, бяха направени в отговор на въпрос и представляваха общ израз на надежда, че изпълнението на канадското имиграционно законодателство ще улесни решението на канадското правителство за отмяна на визовия режим за гражданите на България и Румъния в близко бъдеще.