http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-003205+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
27 февруари 2015 г. E-003205-15
Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (Зам.-председател/Върховeн представител)
Член 130 от Правилника за дейността
Petras Auštrevičius (ALDE) , Antanas Guoga (ALDE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Urmas Paet (ALDE) , Tonino Picula (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Pavel Svoboda (PPE) , Tibor Szanyi (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Kaja Kallas (ALDE)
Относно: Назначаване на специален представител на ЕС за Украйна
Украйна е асоцииран член на Европейския съюз с богата програма, свързана с асоциирането, за години напред. Непрестанната агресия от страна на Русия постави Украйна в положение на продължителен военен конфликт, който ескалира допълнително в източната част на страната. Един регион на Украйна, Крим, е окупиран и анексиран от Русия. Военната агресия вече доведе до смъртта на над 5 000 цивилни граждани, като още повече са ранените, а над един милион жители са разселени.
Европейският съюз е поел ангажимент да продължава да предоставя съществена помощ на Украйна в нейните усилия за справяне с икономическата и структурната реформа, изграждането на демокрацията и различните нужди, произтичащи от военния конфликт. За да може това да се осъществи, ЕС трябва да бъде добре координиран, надежден и разходно-ефективен, което може да се постигне чрез назначаването на специален представител на ЕС на високо равнище за Украйна с оглед подпомагането и укрепването на всестранните усилия на ВП/ЗП.
Мандатът на специалния представител на ЕС следва да включва: усилия, даващи възможност за постигането на мирно решение; наблюдаване на текущите реформи; координиране на цялостната помощ, предоставяна на Украйна от страна на ЕС и т.н. Подобен пост, ако съответно бъде създаден незабавно, би също така изпратил силно политическо послание не само на Украйна, но и на Русия.
1. Дали ВП/ЗП обмисля назначаването в много близко бъдеще на специален представител на ЕС за Украйна?

3 юли 2015 г. E-003205/2015
Отговор, даден от заместник-председателя Могерини от името на Комисията
ЕС подкрепя независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна и e ангажиран напълно за намирането на политическо решение на кризата в Украйна, а именно чрез подкрепа за прилагането на договореностите от Минск.

ЕС предостави широка подкрепа на процеса на реформи в Украйна, свързан предимно с прилагането на споразумението за асоцииране, важни части от което се прилагат временно, считано от 1 ноември 2014 г. През 2014 г. ЕС одобри пакет от мерки в подкрепа на Украйна, който ще доведе до повече от 11 милиарда евро за подпомагане стабилизирането на икономическото и финансовото положение в страната и улесняване на правителството на Украйна да изпълни отдавна исканите реформи. Миналата година в Европейската комисия беше създадена групата за подкрепа на Украйна, а в страната беше разположена консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност.
На този етап ВП/ЗП Могерини не предвижда назначаването на специален представител на ЕС за Украйна.