http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001087_BG.html

 

Въпрос с искане за писмен отговор E-001087/2019

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

 

Svetoslav Hristov Malinov (EPP)

 

Относно: Настъпили увреждания на защитените местообитания и видове в следствие на вече построените участъци от автомагистрала „Струма“

 

На 30/11/2018 г. (ref. Ares(2018)6141890) Дирекция околна среда на Европейската комисия изпрати своя първи официален отговор на жалбата CHAP(2017)02186 за нарушенията, свързани с изграждането на автомагистрала „Струма“. В него Комисията посочва, че изчаква внасянето от страна на българското правителство на заявлението за съфинансиране от ЕС на последната отсечка лот 3.2 на магистралата през Кресненско дефиле. Комисията посочва също, че решение по ОВОС 3-3/2017 за одобряване на изграждането на лот 3.2 е обжалвано пред националния съд в България.

 

С оглед на горепосоченото Комисията възнамерява ли и кога да разгледа по същество посочените в жалбата нарушения на решение по ОВОС 1-1/2008 и настъпилите увреждания на защитените местообитания и видове в зона от значение за Общността (ЗЗО) „Кресна-Илинденци” в следствие на вече построените участъци от магистралата, без да са взети съответните предпазни мерки?

 

В това число нарушения на:

 

– чл. 6.2 и 6.3 на Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) относно изграждането на всички отсечки от автомагистрала „Струма“;

 

– неотчитането на кумулативните въздействия от строителството и използването на цялата магистрала върху ЗЗО „Кресна-Илинденци”.