http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000839_BG.html

 

Въпрос с искане за писмен отговор E-000839/2019

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Относно: Нарушения при събиране на вземания от длъжници в България

 

 

Във връзка с официалното уведомително писмо на Комисията относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директива 93/13/ЕИО), с което тя призова България да преразгледа своите правила за събиране на вземания от длъжниците, бих искал да попитам:

 

Какви мерки смята да предприеме Комисията по отношение на липсата на прозрачност и ефективен контрол над частните съдебни изпълнители?

 

Както Комисията вече заяви, националните съдилища са задължени да преценят неравноправния характер на договорните условия ex officio (дори ако потребителят не повдигне въпроса), което до момента в България не се прави. Банките могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, докато потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението им.

 

Редица петиции от български граждани до Европейския парламент повдигнаха въпроса за нарушения по производството по чл. 417 от българския Граждански процесуален кодекс, но и за липсата на прозрачност и контрол в работата на частните съдебни изпълнители, които в крайна сметка са натоварени с принудителното изпълнение на вземанията (примери за фиктивно уведомление и връчване на книжа, съмнения за злоупотреби с принудителна продажба на имоти).