http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004703_BG.html

 

Въпрос с искане за писмен отговор E-004703-18

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Относно: Новият проект за изграждане на атомна електрическа централа в Белене, България

 

След уведомлението от Националната електрическа компания от 23.02.2007 г., и в съответствие с член 41 от Договора за Евратом, Европейската комисия изрази своята гледна точка относно проекта за изграждане на атомна електроцентрала в Белене на 7.12.2007 г.

С решение от 28.03.2012 г. Народното събрание на Република България прекрати изграждането на централата, като се основа на: убедеността, че високите стандарти за безопасност могат да се гарантират единствено с най-модерни технологии; опасенията от сеизмичния риск на площадката в Белене; невъзможността републиканският бюджет да финансира проект с недоказана икономическа ефективност.

На 15.06.2018 г. Народното събрание взе Решение за търсене на нови възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта в отделно дружество.

Министърът на енергетиката е отговорен за преговорите с потенциални инвеститори. Резултатите от новите процедури се очакват до края на месец октомври.

В тази връзка и съгласно член 41 от Договора за Евратом:

  1. Това ще се счита ли за съществена промяна, която изисква Европейската комисия да обсъди с новия инвеститор всички аспекти на проекта?
  2. Ще изисква ли смяната на инвеститора ново становище от Европейската комисия до правителството на Република България?

 

19 ноември 2018 г.

Отговор, даден от г-н Ариас Канете от името на Европейската комисия

Позоваване на въпроса: E-004703/2018

 

Както уважаемият член на Парламента припомня, предишният проект за АЕЦ „Белене“ бе преустановен през 2012 г. Комисията счита, че възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“ през 2018 г. представлява нов проект по смисъла на член 41 от Договора за Евратом. Новите проекти, които отговарят на критериите, посочени в Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета(1), се съобщават на Комисията в рамките на сроковете, определени в член 42 от Договора за Евратом. След съобщаването и в съответствие с член 43 от Договора за Евратом Комисията уведомява за своето становище по проекта съответната държава членка, в случая Република България.

(1) Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета от 2 декември 1999 г. относно определянето на инвестиционните проекти, които следва да се съобщават на Комисията в съответствие с член 41 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.