Технологията се развива по-бързо от всякога и променя много аспекти от нашия живот. Това се отнася и до пазара на труда: въвеждането на различни технологии променя повечето професии във всички промишлени отрасли.

Това въздействие изисква подходящ отговор от образователните ни системи, ако целим да предоставим образование на гражданите, работниците, работодателите и предприемачите на бъдещето.

В ежедневието основните административни практики и социално взаимодействие често предполагат необходимост от основни равнища на компетентност в областта на цифровите технологии. На работното място автоматизацията, роботизацията и цифровизацията ще повлияят върху съществуващите работни места. Някои от тях могат да изчезнат, а същевременно ще бъдат създадени нови. Това, което е сигурно, е че повечето професии и повечето ежедневни задачи ще се променят, тъй като технологиите са проникнали в обществото и на работното място.

Образователните системи се затрудняват да се приспособят към всички тези бързи промени в технологиите – не само що се отнася до начина на използване на технологиите, но и до преподаването на уменията и обучението на учителите и обучаващите.

Тези промени ни предоставят възможност да преосмислим образованието в цифровата ера.

И по-специално:

  1. Придобиването на цифрови умения върви ръка за ръка с подхода за учене през целия живот.

Не само е необходимо да се променят системите за образование и обучение на всички нива, за да се отговори на търсенето, но също така е необходимо на всички възрастови групи да бъдат предоставени възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация.

  1. Училищата са отправна точка за образованието в областта на цифровите умения и учителите следва да се намират в центъра на трансформацията.

Има големи разлики в държавите членки, що се отнася до равнището на цифровите умения. Образованието в областта на цифровите умения започва в училищата и за жалост не всички училища са свързани с интернет въпреки призивите и възможностите за финансиране на равнище ЕС. Докладчикът подчертава, че липсата на свързаност води до липса на образование в областта на цифровите умения.

III. Цифровата трансформация не само изисква образование в областта на цифровите умения. По-скоро нейното въздействие има и потенциал да трансформира методите на преподаване.

За съжаление, този потенциал не се използва напълно, тъй като самите учители трябва да бъдат обучени. Докладчикът настоява, че с цел тази трансформация да бъде успешна, е необходимо да бъде предоставено подходящо съдействие и обучение на учителите. Тъй като учителите вече се намират под значително напрежение на работното място, това следва да не представлява допълнителна задача, която да увеличи напрежението още повече.

  1. Необходима е стратегия на равнището на Европейския съюз.

Много инициативи съществуват на равнище ЕС – например неотдавнашният план за действие в областта на цифровото образование и няколко обещаващи, но дребномащабни инициативи (Европейската седмица на програмирането, Коалицията за цифрови умения и работни места, инициативи за медийна грамотност). Въпреки това много от инициативите произлизат от различни генерални дирекции на Европейската комисия. Подходът би могъл да бъде по-ефективен, ако има повече координиране и сътрудничество в рамките на различните отдели. Планът за действие следва да се разглежда като първа крачка към по-всеобхватна стратегия.

  1. Следва да бъде разработен хармонизиран метод за оценяване на цифровите умения.

Понастоящем има инструменти за оценяването на нивото на цифровите умения, например Рамката за компетентност в областта на цифровите технологии. При все това тези инструменти функционират на основата на самооценяването. Докладчикът призовава в PISA да бъде разработен модул с цел да бъде възможна проверката на действителното ниво на цифровите умения. Това би предоставило информация относно образователните методи в държавите членки и на световно равнище и би създало възможности за обмен на най-добри практики.

Цифровата трансформация предлага много възможности за образованието и за икономиката. Тя обаче се нуждае от подходящи политически действия. Без такъв отговор съществува риск от възникване на ново социално разделение.