Защитата и ефективното функциониране на мрежата Натура 2000 е изключително предизвикателство и очевидно ни чака интересно бъдеще, в което ще трябва да продължим да бъдем активни както на европейско, така и на местно ниво. След огромно закъснение вчера получих и официалния отговор от страна на Европейската комисия на зададения от мен писмен въпрос по сигнал на природозащитници от България за забавянето на резултатите от проверката за пригодност на директивите за птиците и местообитанията. В резултат на тази общоевропейска кампания бе постигнато публикуването на резултатите и Комисията реши да разработи план за действие, за да отстрани установените недостатъци.

Отговорът може да бъде намерен тук: https://goo.gl/CZnNuj