http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-001445+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

7 март 2018 г.                                                                                               E-001445-18

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Оценка на въздействието върху околната среда на плана за управление на Национален парк „Пирин“

Плановете за управление на защитени зони по „Натура 2000“ са въведени в българското право със Закона за биологичното разнообразие от 2002 г. Тези от тях, които се отнасят до защитени зони, са разработени съгласно Закона за защитените територии от 1998 г., който е приложим в случая на Национален парк „Пирин“, посочен във въпрос с искане за писмен отговор P-000055/2018. Важно е да се изясни, че изменението на плана за управление на Национален парк „Пирин“ не е свързано с управлението на обектите от „Натура 2000“ и подлежи на процедури за екологична оценка съгласно Директиви 2001/42/ЕИО и 92/43/ЕИО.

Независимо от това, изменението на действащия план за управление на Национален парк „Пирин“ (2004-2013 г.) беше прието от Министерския съвет на Република България на 28 декември 2017 г., без осъществяване на процедура за проверка или пълна екологична оценка. Това изменение увеличи евентуалната строителна зона до площ с дял до 48 % от площта на въпросния национален парк и увеличи четири пъти площта на района, определен за изграждането на ски съоръжения.

С оглед на горепосоченото, може ли Комисията да ме информира какво ще направи тя, за да се гарантира, че всички оценки на околната среда, изисквани съгласно правото на ЕС, са осъществени във връзка с изменението на плана за управление на Национален парк „Пирин“, прието на 28 декември 2017 г.?

 

 

25 май 2018 г.                                                                                                      E-001445/2018

Отговор, даден от г-н Вела от името на Комисията

Що се отнася до скорошното изменение на сегашния план за управление на Национален парк „Пирин“, на този етап не е установено нарушение на законодателството на ЕС. Комисията припомня, че всякакви бъдещи планове, инвестиционни предложения или проекти за развитие, които произтичат от изменението на плана за управление и не са пряко свързани или необходими за управление на обектите от „Натура 2000“, но които е вероятно да имат значително въздействие върху тях, подлежат на нужната оценка съгласно Директивата за местообитанията(1) и ако е приложимо, на необходимите оценки по Директивата за стратегическата екологична оценка(2) и по Директивата за оценка на въздействието върху околната среда(3). Комисията проследява изпълнението на горепосочения план и няма да се поколебае да предприеме действия, в случай че се установи нарушение на законодателството на ЕС.

Освен това според последната налична информация изменението на плана за управление е било оспорено пред националния съд и случаят още се разглежда. Комисията подчертава, че в това отношение националните съдилища са „общите съдилища“, които следят за спазването на правото на ЕС в конкретните случаи.