Парламентарна дейност

Тук можете да видите подробно парламентарната ми дейност

В платформата VoteWatch можете да видите как съм гласувал по всеки доклад през пленарна сесия:

На този линк ще прочетете писмените обосновки на някои от вотовете ми през пленарна сесия:

Запитвания към Европейската Комисия

Глобата на Европейската комисия върху Българския енергиен холдинг

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001248_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-001248/2019 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE) Относно: Глобата на Европейската комисия върху Българския енергиен...

Нарушения при изграждането на автомагистрала „Струма“

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001087_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-001087/2019 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността   Svetoslav Hristov Malinov (EPP)   Относно: Настъпили увреждания на защитените...

Срещу заменките на гори

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000911_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-000911/2019 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно: Възстановяване на неправомерна държавна помощ...

Нарушения при събиране на вземания от длъжници в България

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000839_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-000839/2019до КомисиятаЧлен 130 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov Malinov (PPE) Относно: Нарушения при събиране на вземания от длъжници в...

Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005762_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-005762-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо...

Българският закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-005593_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор P-005593-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Българският закон за регулиране на...

Потенциално нарушение на правото на ЕС във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ в Кресненското дефиле

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005242_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-005242-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Потенциално нарушение на правото на ЕС във връзка с...

Новият проект за изграждане на атомна електрическа централа в Белене

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004703_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-004703-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно: Новият проект за изграждане на атомна...

Доклади

Образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработване на политиката на ЕС

Технологията се развива по-бързо от всякога и променя много аспекти от нашия живот. Това се отнася и до пазара на труда: въвеждането на различни технологии променя повечето професии във всички промишлени отрасли. Това въздействие изисква подходящ отговор от...

Европас

Различни проучвания показват, че “Европас” се използва предимно от социални групи с високо ниво на цифрова грамотност, и в много по-малка степен от хора с по-нисък образователен ценз, възрастни граждани или трайно безработни лица.
Различията в езика, форматите на документите и методите за оценка на квалификациите представляват сериозни предизвикателства пред гражданите, работодателите и институциите. Тези предизвикателства възникват особено при движението на лицата от една държава в друга, най-вече когато хората започват нова работа или продължат образованието си.
Документите “Европас” се променят така, че да се включат умения, придобити чрез неформално или самостоятелно учене. Новата рамка “Европас” адаптира съществуващите услуги към очакванията и потребностите на потребителите и доставчиците.
Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите все още е в проектна фаза и предстои да бъде одобрена от държавите-членки. Едва след като бъде призната за приемлива референциална терминология за “Европас”, следва да се актуализира редовно в тясно сътрудничество с държавите-членки и със заинтересованите страни.
Всъщност Европас” представлява доброволно лично досие от документи с цел квалификациите и компетентностите да бъдат прозрачни и оперативно съвместими в рамките на и между държавите-членки, и обхваща достъпни онлайн инструменти, информация и разработването на отворени стандарти за по-ефективно насърчаване на прозрачността и разбирането между държавите членки на уменията и квалификациите, получени чрез формално, неформално и самостоятелно учене и чрез практически опит, включително мобилност. Тези онлайн инструменти и тази информация са предназначени да помагат на потребителите по-добре да описват и да представят своите умения и квалификации.