Парламентарна дейност

Тук можете да видите подробно парламентарната ми дейност

В платформата VoteWatch можете да видите как съм гласувал по всеки доклад през пленарна сесия:

На този линк ще прочетете писмените обосновки на някои от вотовете ми през пленарна сесия:

Запитвания към Европейската Комисия

Опазването на приоритетни видове в Рила планина

Въпреки многобройните парламентарни въпроси и многократните препоръки на Комисията относно необходимостта да се завърши определянето на допълнителни защитени зони по „Натура 2000“ за кафявата мечка и европейския главоч в Рила планина, не се наблюдава реално развитие по този въпрос от 2008 г. насам.

Определяне на специални защитени зони в България

По силата на Директивата за местообитанията, държавите членки трябва да определят територии от значение за Общността (ТЗО) като специални защитени зони (СЗЗ) и да прилагат необходимите мерки за опазване в рамките на шест години от одобрението им като ТЗО от Комисията.

Резултати от разследване на Европейската комисия за нарушени права на български граждани

Преди почти една година зададох въпрос (P-000897-17) във връзка със съмнения за нарушени права на български длъжници, в противоречие с правото на Европейския съюз, свързани със заповедното производство в българския Граждански процесуален кодекс.

Доклади

Обучението за ЕС в училище

Настоящият доклад се съсредоточава върху един, но важен, аспект: „опознаване на ЕС в училище“, който може да бъде наречен „европейско измерение в образованието“. Този избор се основава на убеждението, че училищното образование следва да дава на учащите се добри познания за това как работи ЕС и да им дава възможност критично да разсъждават върху европейски въпроси – включително ценностите, върху които се основава европейската интеграция – и как тези елементи влияят на тяхната държава и техните собствени дейности, като ги подготвя да работят и живеят като активни граждани в една все по-интегрирана Европа и в един глобализиран свят.