Парламентарна дейност

Тук можете да видите подробно парламентарната ми дейност

В платформата VoteWatch можете да видите как съм гласувал по всеки доклад през пленарна сесия:

На този линк ще прочетете писмените обосновки на някои от вотовете ми през пленарна сесия:

Запитвания към Европейската Комисия

Опазването на приоритетни видове в Рила планина

Въпреки многобройните парламентарни въпроси и многократните препоръки на Комисията относно необходимостта да се завърши определянето на допълнителни защитени зони по „Натура 2000“ за кафявата мечка и европейския главоч в Рила планина, не се наблюдава реално развитие по този въпрос от 2008 г. насам.

Определяне на специални защитени зони в България

По силата на Директивата за местообитанията, държавите членки трябва да определят територии от значение за Общността (ТЗО) като специални защитени зони (СЗЗ) и да прилагат необходимите мерки за опазване в рамките на шест години от одобрението им като ТЗО от Комисията.

Резултати от разследване на Европейската комисия за нарушени права на български граждани

Преди почти една година зададох въпрос (P-000897-17) във връзка със съмнения за нарушени права на български длъжници, в противоречие с правото на Европейския съюз, свързани със заповедното производство в българския Граждански процесуален кодекс.

Възможно нарушение на правото на ЕС във връзка с плана за управление на Национален парк „Пирин“

Граждански организации в България привлякоха вниманието ми към специален случай, който дава достатъчно основания да се подозира нарушаване на правото на ЕС.

Предполагаемо нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с изграждането и експлоатацията на водноелектрически централи в България

Български граждани и граждански организации (Сдружение „Балканка — София“ и WWF — България) насочиха вниманието ми към конкретни случаи, в които има основателни съмнения за нарушаване на правото на ЕС, свързани с изграждането и експлоатацията на водноелектрически централи в България.

Предполагаемо нарушение на правото на Европейския съюз в България и развитие по процедура EU Pilot

Български граждански организации насочиха вниманието ми към конкретни случаи, в които има основателни съмнения за нарушаване на процесуални правила, свързани със заповедното производство към българския Граждански процесуален кодекс, в противоречие с норми от правото на ЕС (в частност Регламент (EO) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания и Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори).

Доклади

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.