http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005242_BG.html

Въпрос с искане за писмен отговор E-005242-18

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Относно:  Потенциално нарушение на правото на ЕС във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ в Кресненското дефиле, България

 

Граждански организации привлякоха моето внимание към конкретния случай с изграждането на автомагистрала „Струма“ в Кресненското дефиле, България, което поражда подозрения за нарушения на правото на ЕС. Комисията вече е била уведомена – Жалба CHAP(2017)02186. Жалбата се отнася до текущото влошаване на опазването на един от най-ценните обекти по „НАТУРА 2000“ в България – Кресненското дефиле – с изграждането на автомагистрала „Струма“ – проект, финансиран от ЕС. В жалбата се твърди, че е налице нарушение на Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и на Директивата за птиците (2009/147/ЕО), и се предупреждава за отрицателното въздействие върху поминъка на хиляди хора, тъй като магистралата ще даде отражение върху местната икономика и перспективите за устойчив туризъм в региона. Съгласно съобщение на Комисията от 2 април 2012 г. (COM(2012)0154) в едногодишен срок Комисията е трябвало да разследва случая и надлежно да информира жалбоподателите за статуса на тяхната жалба. В тази връзка моля Комисията да ме информира:

  • Какви действия са предприети за разследване на потенциалните нарушения на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците с оглед на продължаващото влошаване на биологичното разнообразие в Кресненското дефиле поради изграждането и експлоатацията на автомагистрала „Струма“?

 

  • Ако бъде установено нарушение на правото на ЕС, какви действия възнамерява да предприеме Комисията?