http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-002263+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

 

Парламентарни въпроси

26 февруари 2014 г.

P-002263-14

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

 Относно:  Преговорите между Европейската комисия и Русия за преразглеждане на междуправителствените споразумения за изграждането на „Южен поток“

 

 Отговор(и) 

На 17 януари 2014 г. в Москва се състоя първият етап на разговорите между комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер и руския министър на енергетиката във връзка с констатираните от Комисията несъответствия с европейското законодателство на сключените между Русия и страните, през които ще преминава „Южен поток“, междуправителствени споразумения за изграждането на газопровода. След срещата стана ясно, че ще бъде създадена специална работна група от представители на Русия и Европейската комисия по проекта за „Южен поток“.

В тази връзка моля Комисията да ме информира:

1.

Каква е позицията на Комисията, изложена от Комисар Йотингер по време наразговорите на 17 януари 2014 г. в Москва?

2.

Каква е позицията на руската страна в преговорите?

3.

Каква е целта и какви са задачите на работната група, за чието създаване бешесъобщено след преговорите?

 

28 март 2014 г.

P-002263/2014

Отговор, даден от г-н Йотингер от името на Комисията

Трайната позиция на Европейската комисия по отношение на газопровода „Южен поток“ бе отново представена на министър Новак на 17 януари в Москва, а именно че изграждането и експлоатацията на газопровода трябва да са в пълно съответствие с правилата на ЕС. Също така комисар Йотингер информира министър Новак за изразената подкрепа от страна на държавите членки, заинтересовани от проекта за газопровода „Южен поток“, за създаването на работна група „Южен поток“ с цел започване от тяхно име на преговори с Руската федерация.

Европейската комисия не следва да интерпретира или предава позицията на Руската федерация по този въпрос. Подписаните от Руската федерация и съответните държави членки междуправителствени споразумения не са в съответствие със законодателството на ЕС, по-специално със законодателството за вътрешноевропейския енергиен пазар, и следователно не представляват подходяща основа за разработването на подобен проект.

По мнението на Европейската комисия и на заинтересованите държави членки работната група „Южен поток“ следва да намери надеждна правна и нормативна рамка за проекта за газопровода „Южен поток“ в съответствие със законодателните изисквания на ЕС по Третия енергиен пакет. Европейската комисия внимателно ще оценява и всички останали правни въпроси, свързани с проекта за газопровода „Южен поток“, включително във връзка със законодателството за обществените поръчки и за околната среда.