http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-008672+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

29 май 2015 г. E-008672-15

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Преговорите със САЩ по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и облекчаването на визовия режим

Преговорите със САЩ по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) породиха както сериозни притеснения, така и определени очаквания и надежди сред европейските граждани. В обществения дебат по споразумението в България все по-често се чува желанието на гражданите за използване на преговорите като повод за разрешаване на чувствителния въпрос за визите.

На няколко пъти вече Комисията показа, че има отношение по тази тема, като отговори на въпроси до нея, насочвайки вниманието върху следните аспекти: 1) в търговските споразумения на ЕС обикновено не се разглеждат визите за краткосрочен престой; 2) липсата на реципрочност наистина може да засегне движението на физически лица, предоставящи услуги; 3) специално внимание се обръща на това търговските преговори да са съобразени с усилията за възможно най-скорошно постигане на пълна визова реципрочност със САЩ; 4) успоредно протичат тристранни срещи между Комисията, САЩ и заинтересованите държави членки в рамките на механизма за реципрочност на ЕС.

С оглед на горепосоченото възнамерява ли Комисията да идентифицира потребностите на физическите лица, предоставящи услуги, с цел да представи подходящи предложения в рамките на ТПТИ за премахване на настоящите ограничения и облекчаване на визовия режим, поне що се касае специално за определени професии?

20 август 2015 г. E-008672/2015

Отговор, даден от г-жа Малмстрьом от името на Комисията

Комисията е съгласна, че предимствата, предвидени в редица сектори на услугите, обхванати от ТПТИ, биха били още по-големи, ако висококвалифицираните доставчици на услуги имат възможност да пътуват по-безпрепятствено, за да предлагат своите услуги отвъд Атлантическия океан.

В тази връзка, а също така като се имат предвид ограниченията както в САЩ, така и в ЕС, Комисията прави всичко възможно, за да постигне сериозни резултати по отношение на въпросите, свързани с мобилността, включително като представя целесъобразни предложения в процеса на работа по ТПТИ.