http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-007161+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

 

25 септември 2014 г.                                                                                  E-007161-14

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)      

Относно:  Предполагаемо протекционистки мерки в сферата на автомобилния транспорт в противоречие с европейското законодателство

Наскоро приетият френски закон № 790/2014 предвижда, наред с другото, лишаването на водачите на товарни автомобили от правото им да почиват в оборудваната за това кабина на превозните средства по време на нормалната им седмична почивка. В него са предвидени санкции за нарушението на тази забрана, включително високи глоби и дори затвор. Подобни текстове са приети наскоро и от Кралство Белгия.

Така приетите текстове нарушават Регламент 561/2006 от 15.03.2006 г. чл. 4, буква „е“, както и чл. 8 параграф 8. Съгласно Регламента спането в превозното средство не е забранено, а държавите членки се призовават да приемат санкции при нарушение само когато те са ефективни, съразмерни и недискриминационни.

Налице са сериозни притеснения, че тези национални разпоредби са в разрез с европейските норми в автомобилния транспорт, както и с основните принципи на единния пазар в Европа и ще имат редица негативни последици.

  1. Какво е становището на ГД „Мобилност и транспорт“ по конкретния казус?
  2. Може ли да установим, че текстовете на въпросните национални законопроекти противоречат на европейското законодателство и въвеждат специфични мерки в сферата на автомобилния транспорт, които пряко дискриминират водачи от други страни членки?
  3. Ако има установени нарушения на европейското законодателство по този случай, какви мерки ще предприеме Европейската комисия?

 

23 октомври 2014 г.                                                       E-006597/14          E-007161/14

Съвместен отговор, даден от Сийм Калас от името на Комисията

Въпроси, изискващи писмен отговор :E-006597/14 , E-007161/14

Регламент № 561/2006(1) не указва къде водачът трябва да прекарва нормалната си седмична почивка. Същевременно, обаче, според духа на регламента, водачът не следва да бъде принуждаван от работодателя си да прекарва нормалната си седмична почивка в превозното средство. Като се има предвид, че „почивка“ се определя като „период, през който водачът може свободно да разполага със своето време“, на водача следва да се предостави възможност, ако сам пожелае, да прекара нормалната си седмична почивка в съответната база или някъде другаде.

Прилагането и определянето на система за налагане на санкции е въпрос, който се решава основно от държавите членки. Член 19, параграф 1 от регламента изисква държавите членки да гарантират, че санкциите са ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни. Комисията отправи запитване към френските държавни органи във връзка с новоприетите във Франция мерки за налагане на санкции за прекарване на нормалната седмична почивка в превозното средство. Въз основа на получените разяснения Комисията щателно ще оцени законосъобразността на тези мерки, практическите аспекти на тяхното прилагане, както и съразмерността и недискриминационния характер на санкциите, които се предвиждат.

Комисията се ангажира активно с дейности за подобряване на пътната безопасност и условията на труд на водачите и за гарантиране на лоялна конкуренция на пазара на автомобилния транспорт. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, за да гарантира, че достиженията на правото в тази област се прилагат ефективно и че се постига спазване на правилата на пътната безопасност.

Комисията продължава усилията си за подобряване на сигурността в зоните за паркиране в ЕС. Неотдавна, в рамките на новия финансов инструмент „Механизъм за свързване на Европа“(2), тя отправи покана за представяне на предложения за модернизиране и изграждане на безопасни зони за паркиране по мрежата TEN-T(3).