На 3 февруари Европейският парламент прие с мнозинство от 532 гласа „за“ препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите по Споразумението за търговия с услуги (TiSA). Страните по това споразумение представляват 70% от световната търговия с услуги, като ЕС преговоря от името на своите 28 държави членки.

Споразумението трябва да облекчи достъпа на европейските предприятия до чужди пазари и да създаде нови възможности за растеж в области като финансови, цифрови и транспорти услуги. Смятам, че от изключително значение е да се търси реципрочност при отварянето на пазарите. Безспорно, от голяма полза ще са и облекчените нормативни актове за малките и средни предприятия.

Европейският парламент играе решаваща роля в търговската политика на ЕС, като има последната дума при ратифицирането на договорените споразумения. Ето защо, Европейската комисия е длъжна да информира евродепутатите за напредъка по преговорите.

В приетите препоръки сме подчертали и нашите червени линии, а именно защита на личните данни, услугите в областта на културата, трудовото законодателство, образованието и здравеопазването.

Докладът можете да намерите тук: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0009&language=BG