Подкрепям приетата с минимално мнозинство резолюция относно реализирането на общата политика за сигурност и отбрана. Безпрецедентното ниво на нестабилност по границите на ЕС изисква от Съюза и неговите държави членки да поемат по-голяма отговорност за гарантирането на своята сигурност и отбрана. Към момента ЕС не разполага с необходимите ресурси да отговори ефективно на нарастващите заплахи за сигурността не само в европейски, но и в глобален план. Не може да се пренебрегне фактът, че на ниво проведени операции в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС), на преден план се открояват структурните дефицити, както и дългият и не особено гъвкав процес на вземане на решения.

По отношение на способностите на Съюза, за съжаление, се отчита минимален прогрес по проектите за обединяване и споделяне на способности. Безспорен е потенциалът на държавите членки да използват по-ефективно инструментите на ОВППС, да подобрят координацията между мерките за вътрешна и външна сигурност, както и да работят за постигането на напредък в сферата на обединяването и споделянето на способности. Именно затова те трябва да заемат активна роля в предприемането на конкретни действия, защото самият международен контекст в момента изисква гъвкавост и готовност за действие не само в региона, но и на глобалната сцена.

defence 2