http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-001918+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

28 март 2018 г. E-001918-18

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Производство на гъши и патешки черен дроб (фоа гра)

Български и европейски граждански организации привлякоха вниманието ми върху въпроса за производството на гъши и патешки черен дроб (фоа гра). Полемиката около производството на фоа гра основно е свързана с използването на метода на насилствено хранене (гушене), при което в хранопровода на птиците се вкарва тръба с цел изпомпване на големи количества храна в тялото им, много повече, отколкото те биха поели доброволно. В резултат на този метод, черният дроб на птицата може да се увеличи до над 10 пъти в сравнение с нормалния размер. Процесът на принудително хранене причинява сериозни здравословни проблеми на птиците, което показва, че настоящото законодателство не е ефективно за защита на хуманното отношение към животните, използвани за производството на фоа гра.

В отговор на въпрос с искане за писмен отговор E-000034-15, Комисията съобщи, че по принцип се планира приемането на преразгледани стандарти през 2016 г. Впоследствие беше обявено извършването на външна оценка на голям брой стандарти за предлагане на пазара, но това би могло да се случи твърде късно, когато наближи краят на мандата на Комисията за предприемане на действия. Не следва ли Комисията да обмисли възможността да предложи, най-малкото, незабавно заличаване на разпоредбите за минималното тегло на черния дроб в производството на фоа гра?

Счита ли Комисията, че следва да бъде въведено задължително ясно етикетиране за месото от патици и гъски, за да могат потребителите да бъдат осведомявани, че им се продава месо от принудително хранени животни?

 

30 май 2018 г. E-001918/2018

Отговор, даден от г-н Хоган от името на Комисията

Както беше посочено в отговора на Комисията на въпрос с искане за писмен отговор E‐001666/2018, през юни 2017 г. Комисията предприе външно оценяване на стандартите за предлагане на пазара на ЕС, което обхваща различни селскостопански продукти, включително месото от домашни птици.

В хода на това оценяване се предвижда да бъде обърнато внимание и на различни аспекти, свързани с месото от домашни птици, включително с гъшия и патешкия черен дроб (фоа гра), доколкото те са относими. Оценяването се извършва от независим орган. Процесът включва обществена консултация, която да даде възможност на заинтересованите страни и отделните граждани да изразят своето мнение и опасения. Предвижда се оценяването да приключи през първата половина на 2019 г.

То има за цел да се съберат и анализират всички налични доказателства, което да позволи на Комисията, доколкото е целесъобразно, своевременно да излезе със свое предложение.