http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-003437+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

28 април 2016 г. E-003437-16

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Сериозни затруднения в сектора на международния автомобилeн транспорт

Приетият във Франция закон №2016-418 предвижда от 1.6.2016 г. задължението чуждестранните превозвачи да получават поне минималната работна заплата според френските стандарти, когато извършват доставки в страната. Новото законодателство цели да се гарантират справедливи условия на заплащане и лоялна конкуренция, като взима предвид директивите 96/71/EО и 2014/67/EС.

Същевременно, до мен пристигат сигнали, че новите мерки във Франция ще доведат до сериозни затруднения в сектора и не отчитат неговите специфики.

В своето предложение от 8.3.2016 г. за изменение на Директивата относно командироването на работници Комисията отбелязва, че: „Поради изключително мобилното естество на работата в международния автомобилен транспорт изпълнението на Директивата относно командироването на работници поставя специфични правни въпроси и води до специфични трудности (особено когато връзката със засегнатата държава членка не е достатъчна). Би било най-подходящо тези предизвикателства да бъдат разрешени чрез специално законодателство за сектора, заедно с други инициативи на ЕС, насочени към подобряване на функционирането на вътрешния пазар в сектора на пътния транспорт.“

С оглед на горепосоченото, моля Комисия да ме информира:

може ли тя да констатира, че Франция е приела протекционистки мерки в сферата на автомобилния транспорт в противоречие с европейското законодателство;

дали е направен актуален преглед на потребностите на автомобилния транспорт с цел да се представят предложения за специфично секторно законодателство?

20 юни 2016 г. E-003437/2016

Отговор, даден от г-жа Булц от името на Комисията

Във връзка с приетия във Франция закон за прилагането на минималната работна заплата в автомобилния транспорт, който ще влезе в сила от 1 юли 2016 г., Комисията извършва задълбочена оценка дали тези мерки са съвместими с първичното и вторичното законодателство на ЕС, и по-специално с основните свободи в ЕС и с принципа на пропорционалност.

Поради изключително мобилното естество на работата в международния автомобилен транспорт изпълнението на Директивата относно командироването на работници поставя специфични правни въпроси и трудности. Комисията ще работи за решаването на тези предизвикателства чрез специално законодателство за сектора и други инициативи на ЕС, целящи да се подобри функционирането на вътрешния пазар в отрасъла, в рамките на текущия преглед на законодателството в областта на автомобилния транспорт.