http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005762_BG.html

 

Въпрос с искане за писмен отговор E-005762-18

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Относно:  Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

 

Обръщам се към Комисията с питане относно евентуално нарушение на основни принципи на ЕС, залегнали в членове 101 и 102 от ДФЕС, относно пазара на горива в България. Наличието на пълна вертикална интеграция при един от участниците на пазара на горива, който има господстващо положение от над 60% от пазара на едро и същевременно контролира над 90 % от данъчните складове за горива при бензините и 80 % при дизела, явява ли се нарушение на общностното право по отношение на свободната конкуренция и свободното движение на стоки?

Допустимо ли е по общностното право същата група да притежава и монопол върху петролопроводната инфраструктура на територията на страната за транспорт на течни горива по тръбен път?

Какво ще предприеме ЕК по проблема, след като националният орган в страната от години бездейства и вместо да налага санкции по наличните индикации за ограничаване на конкуренцията чрез недопустими практики на съгласувани цени между основните участници и технически бариери пред нови участници на пазара, отправя „препоръки“ и говори за „ценови паралелизъм“?

В резултат, в държавата с едни от най-ниските акцизни ставки и данъци върху горивата, цените на горивата понастоящем са по-високи от тези във Великобритания, Белгия, Полша, Чехия и други държави членки преди облагане с данъци.