http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2018-003363+0+NOT+XML+V0//BG

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията                                         P-003363/201

20 юни 2018 г.

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:        Сигнал за нарушения на правото на ЕС в областта на околната среда в община Царево и морския плаж „Корал“

Преди четири години зададох въпрос (E-001130-14) във връзка с разследване на Комисията за незаконно застрояване на морския плаж „Корал“ в община Царево, България. В отговор на този въпрос Комисията заяви, че според „информацията, с която разполага Комисията, единственият проект, разрешен на територията на бившия къмпинг „Корал“, е проектът, започнат от „Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments“. Предоставеното разрешение е било отменено от компетентните органи в България по няколко причини, в т.ч. несъответствие със законодателството в областта на околната среда. Тази отмяна е потвърдена с окончателно решение на националния съд. С оглед на горепосоченото Комисията не възнамерява да предприема по-нататъшни действия.“

През последните месеци граждански организации сигнализират за тревожно развитие:

– в ход е процедура по приемане на Общ устройствен план на община Царево в нарушение на разпоредбите и при липса на актуална кадастрална карта на защитените дюни и крайбрежната плажна ивица;

– ограничен е свободният достъп до плажната ивица, а на територията на защитените пясъчни дюни е разположено ограждение.

В светлината на изложеното по-горе може ли Комисията да заяви:

  1. Как ще гарантира Комисията изпълнението на задълженията на България по директиви 92/43/ЕИО и 2011/92/ЕС?
  2. Наличен ли е актуален преглед на проблема в община Царево?
  3. Ще бъде ли образувано ново разследване по случая?