http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-001661+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

19 март 2018 г.                                                                                                        E-001661-18

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (зам.-председател/върховeн представител)

Член 130 от Правилника за дейността

Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

Относно: Сирийско длъжностно лице в областта на сигурността в Италия въпреки санкциите на ЕС

Налице са съобщения, че Али Мамлук, член на режима на Асад, е бил в Италия през миналия месец, за да обсъди въпроси, свързани със сигурността, с италианските държавни органи(1). Г-н Мамлук е главно длъжностно лице в областта на сигурността в режима на президента Асад и беше един от първите, които бяха поставени в списъка със санкции на ЕС. Тези санкции изискват от държавите членки „предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на лицата, отговорни за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия“(2).

Известно ли е на ЗП/ВП, че г-н Мамлук се е намирал в Италия? Ако това е така, ще осъди ли ЗП/ВП присъствието му в държава членка по възможно най-категоричен начин и ще настоява ли пред италианското правителство да направи същото? Ще проучи ли къде прилагането на санкциите се е провалило?

По силата на принципа на универсалната юрисдикция националните съдилища могат да преследват наказателно лица за тежки престъпления в нарушение на международното право, в т.ч. престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид; приема ли ЗП/ВП, че италианските държавни органи е следвало да арестуват г-н Мамлук, ако той действително е бил в Италия, за да му потърсят сметка за продължаващите жестокости, извършени от президента Асад и неговия режим срещу сирийското население?

Ще разследва ли ЗП/ВП обстоятелствата, при които г-н Мамлук е могъл да пристигне в Италия? Какви действия ще предприеме ЗП/ВП срещу Италия заради явното нарушение на санкциите на ЕС?

5 юни 2018 г.                                                                                                      E-001661/2018

Отговор, даден от заместник-председателя Могерини от името на Комисията

Целта на ограничителните мерки на ЕС срещу Сирия е да бъде оказан натиск върху сирийския режим да прекрати насилието и масовите нарушения на правата на човека срещу сирийското население и да насърчи намирането на политическо решение на конфликта.

ЕС въведе два вида санкции. Първо, списък със санкции срещу лица от сирийския режим, участвали в репресиите срещу граждански бунтове, и второ, секторни икономически санкции, предназначени да лишат сирийския режим от неговите средства да води войната.

Европейската комисия отговаря за контрола върху изпълнението на икономическите санкции. Изпълнението на забраната за пътуване, включително предоставянето на възможни дерогации, е отговорност на компетентните национални органи. Всяко решение за освобождаване от забраната за пътуване следва да се разглежда въз основа на конкретните факти във всеки отделен случай. Във връзка с това всички въпроси следва да се отправят към националните компетентни органи.

ЕС и по-специално върховният представител/заместник-председател е решен да запази и засили санкциите срещу режима в Сирия, тъй като санкциите представляват един от възловите инструменти в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност. През 2017 г. ЕС разшири списъка със санкциите, като добави няколко лица, свързани или отговорни за химически атаки срещу Кан Шейкун през април 2017 г. Към настоящия момент в списъка са включени 262 лица и 67 образувания