http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000911_BG.html

 

Въпрос с искане за писмен отговор E-000911/2019

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Относно: Възстановяване на неправомерна държавна помощ от България

 

В решение от 2014 г.[1], Комисията заяви, че 132 сделки за замяна на горски земи, извършени между 2007 г. и 2009 г., са включвали незаконна и несъвместима държавна помощ, и нареди българските органи да възстановят съответните суми в срок от 12 месеца. Повече от четири години, обаче, липсва напредък във връзка с изпълнението на решението на Комисията. Възстановяването на стотици милиони евро, свързани с тези сделки, на практика е възпрепятствано от бездействието на българските органи.

 

Какви мерки ще предприеме Комисията, за да гарантира, че България ще изпълни изцяло решението на Комисията от 2014 г. и ще приключи успешно процедурата по възстановяване?

 

[1] Решението на Комисията беше публикувано в Официален вестник: OВ L 80, 25.3.2015 г., стр. 100 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.080.01.0100.01.BUL&toc=OJ:L:2015:080:FULL)