Становище в качеството на докладчик в сянка по проекта на доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта:

Накратко: Неравенството все още е голямо в Европейския съюз и рискът от бедност засяга по-специално младите европейци. В този контекст младежта се превърна в приоритет за Европейския съюз и поради това бяха стартирани инициативи за борба с младежката безработица, за увеличаване на участието на младежта, за укрепване на приобщаването и за насърчаване на доброволческите дейности.

Стратегията на ЕС за младежта има за цел създаване на повече и равни възможности за всички млади хора, особено в областта на образованието и на пазара на труда, Стратегията също така има за цел да насърчи активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността на всички млади хора и следователно се концентрира върху механизмите за участие на младите хора в разработването на политиките.

Резюме:

Стратегията на ЕС за младежта има за цел създаване на повече и равни възможности за всички млади хора, особено в областта на образованието и на пазара на труда, Стратегията също така има за цел да насърчи активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността на всички млади хора и следователно се концентрира върху механизмите за участие на младите хора в разработването на политиките.

Стратегията на ЕС за младежта е предназначена за млади хора, които следва да бъдат първите партньори. Младите хора следва да имат възможност за лесен достъп до процеса на вземане на решения на равнището на ЕС, за да споделят своите мнения и да дадат значим принос в процеса на вземане на решения. Успоредно с това следва да се извършват широки консултации със социалните партньори, организациите на гражданското общество и образователния сектор. Освен това Европейският съюз следва да работи в тясно сътрудничество с националните, регионалните и местните равнища с цел да се разработят по подходящ начин мерки, които да се изпълнят и да се популяризират сред европейските граждани.

 

Всички млади хора следва да бъдат интегрирани на пазара на труда и да имат качествени работни места, затова следва да укрепим усилията си, за да предоставим на младите хора равни възможности за осигуряване на устойчива интеграция на пазара на труда и дългосрочни работни места. Те следва да имат възможност да управляват своето професионално развитие в съответствие със своите квалификации и професионални интереси.

Младите хора имат право да живеят в здравословна среда и да имат достъп до образование и култура, което е основно право. От средно до висше образование всички млади хора следва да имат възможността да учат и да се ползват от мобилен опит въпреки социално-икономическите трудности. Особено внимание следва да се обърне на маргинализираните групи, като например хората със специални потребности, етническите малцинства, мигрантите и бежанците. Освен това всички млади хора следва да имат лесен достъп до култура, която е от решаващо значение в момент, в който нетърпимостта, радикализацията и екстремизмът се увеличават в цяла Европа. Междукултурният диалог следва да се насърчава, за да се зачита европейската максима за единство в многообразието. Успоредно с това младите хора не могат да се наслаждават на живота си, ако заобикалящата ги среда не е здравословна. Спортът следва да се насърчава, за да се гарантира физическото благосъстояние на младите хора. Психичното здраве също се засяга от стрес, причинен от работата и ежедневието, който оказва все повече натиск върху младите хора, от които се очаква да бъдат продуктивни, високо квалифицирани и гъвкави. В действителност пазарът на труда е изключително конкурентен и върху младите хора се оказва натиск да правят дълги стажове, преди да намерят подходящо първо работно място. В допълнение към стреса кибертормозът засяга младите хора още от ранна възраст. В резултат на това стратегията на ЕС за младежта следва да бъде изготвена чрез междусекторен подход и да бъде част от стратегията за устойчиво развитие.

 

На последно място, европейските програми следва да бъдат засилени, подобрени, насърчавани и добре финансирани с дългосрочна и координирана визия, за да се постигнат сериозни резултати. Амбициозен бюджет следва да съпътства всички инициативи, чиито резултати са видими в дългосрочен план.

Важно е да се припомни и подчертае, че тъй като, разбира се, основната компетентност в областта на политиките за младежта принадлежи на държавите членки, е изключително важно компетентните национални органи да ускорят темпа на сътрудничеството в рамките на стратегията, тъй като една от най-силните критики относно настоящото сътрудничество са изключителните различия между постигнатите резултати и липсата на систематично отчитане и на надеждни данни относно прилагането на стратегията.

 Целият текст на доклада можете да намерите тук:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0162+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG