http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-001374+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

17 февруари 2016 г.                                                                                                E-001374-16

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Съответствие с правото на ЕС за държавни помощи и уредба на сдруженията за напояване в България

Въпросът за регламентирането на възможността за придобиване на безвъзмездно право на собственост от сдружения за напояване и съответствието на българското законодателство с правилата на ЕС за държавни помощи датира от периода на присъединяването на страната и за съжаление все още не е намерил своя ясен отговор.

Съгласно българското законодателство и чл. 47 (4) от Закона за сдружения за напояване: „Сдружение, което ползва обекти по реда на ал. 1, може в срок до 5 години от предоставянето на ползването да придобие безвъзмездно правото на собственост върху тях с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и продоволствието. Министърът на земеделието и продоволствието сключва договор за безвъзмездното прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията.“

До мен достигат сигнали, че в очакване на нова национална правна рамка горепосочената разпоредба не се прилага от българските власти поради опасения от попадане в ситуация на несъвместима с вътрешния пазар на ЕС държавна помощ.

В тази връзка моля Комисията да ме информира:

дали е запозната с посочените проблеми;

дали представлява несъвместима държавна помощ предоставянето на собственост по реда на чл. 47 (4) от Закона за сдруженията за напояване в България;

дали са налични резултати от консултации с българските власти по тези въпроси

 

 

8 април 2016 г.                                                                                                    E-001374/2016

Отговор, даден от г-н Хоган от името на Комисията

  1. В хода на процедурата за одобрение на програмата за развитие на селските райони Комисията беше информирана от българските органи, че определени подмерки за инвестиции в материални активи ще засегнат сектора на напояването, в това число сдруженията за напояване. Също така Комисията беше уведомена, че българските власти изготвят стратегия за водния сектор, в която предвиждат да се справят с този проблем. Комисията не е запозната с конкретните последици от националната правна рамка върху сдруженията за напояване по отношение на придобиването на държавни активи.
  2. По принцип прехвърлянето на държавна собственост на частни субекти може да бъде предмет на контрола върху държавните помощи, ако то не е извършено на пазарна цена. За да се установи дали това е така, като референтен документ служи Съобщението на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и сгради от публични органи(1). Съгласно посоченото съобщение Комисията трябва да бъде уведомена при продажбата на публични земи, различна от продажба, сключена въз основа на открита и безусловна тръжна процедура или извършена по пазарна стойност, определена от независими оценители, освен ако държавата членка не реши да предостави помощ съгласно Регламента за помощта de minimis(2). До този момент Комисията не е получила такова уведомление.
  3. Както е посочено в отговора на първия въпрос, въпросът за допустимостта на сдруженията за напояване по програмата за развитие на селските райони беше обсъден при одобряването на посочената програма. Темата за подпомагането на сдруженията за напояване, което не е обхванато от тази програма, все още не е разглеждана.