http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-004178+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

25 май 2016 г.                                                                                                          E-004178-16

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Alfred Sant (S&D) , Brian Hayes (PPE) , Richard Howitt (S&D) , Miroslav Poche (S&D) , Romana Tomc (PPE) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , David Casa (PPE) , Marian-Jean Marinescu (PPE) , Eric Andrieu (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Jiří Maštálka (GUE/NGL) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Nikos Androulakis (S&D) , Pina Picierno (S&D) , Marlene Mizzi (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Julie Ward (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Hannu Takkula (ALDE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Costas Mavrides (S&D)

Относно:  Финансиране от ЕС за Младежкия оркестър на Европейския съюз

Младежкият оркестър на Европейския съюз (EUYO), основан през 1976 г., през годините успешно е обединявал млади хора от всички 28 държави — членки на ЕС, за да се даде израз на европейското единство чрез музиката и партньорството. На 12 май 2016 г. EUYO съобщи, че от септември 2016 г. ще преустанови своята дейност, тъй като не е успял да получи финансова подкрепа чрез финансиране от ЕС.

След това неуспешно искане за финансиране по програмата на ЕС за финансиране „Творческа Европа“, планира ли Комисията да предостави алтернативен източник на финансиране, за да гарантира оцеляването на този изключително важен аспект от паневропейската култура?

 

 

16 August 2016          E-004268/16               E-004110/16               E-004304/16               E-004178/16               E-004682/16

Joint answer given by Mr Navracsics on behalf of the Commission

Written questions: E-004268/16 , E-004110/16 , E-004304/16 , E-004178/16 , E-004682/16

For the last 40 years, the European Union Youth Orchestra (EUYO) has been a symbol of Europe’s cultural diversity. The Commission wants to keep the spirit of the Orchestra alive, by allowing it to train the best European musicians in Europe for the benefit of all European territories. When it became aware that the Orchestra had financial problems, the Commission found a solution, which will allow the European Union Youth Orchestra to continue its activities. The Commission counts on the Orchestra in these challenging times to adapt their activities to better reflect the ‘European’ role they have and to spread the European spirit of freedom, creativity and openness in Europe and for Europe.

БГ

През последните 40 години Европейският младежки оркестър (EUYO) е символ на културното разнообразие в Европа. Комисията иска да запази духа на оркестъра жив, като му позволи да обучи най-добрите европейски музиканти в Европа в полза на всички европейски територии. Когато разбра, че оркестърът има финансови проблеми, Комисията намери решение, което ще позволи на Младежкия оркестър на Европейския съюз да продължи своята дейност. Комисията счита за оркестър в тези предизвикателни времена да приспособят своите дейности, за да отразяват по-добре „европейската“ роля, която имат и да разпространяват европейския дух на свобода, творчество и откритост в Европа и Европа.