http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004704_BG.html

Въпрос с искане за писмен отговор E-004704-18

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:  Ядрената безопасност в ЕС

 На 11 март 2011 г. североизточното крайбрежие на Япония претърпя земетресение от девета степен по скалата на Рихтер, последвано от цунами. Комбинацията от тези две природни бедствия причини смъртта на близо 16 хиляди души в района. Вследствие на катастрофата беше изключено захранването и охлаждането на трите реактора в АЕЦ Фукушима, което причини втората най-сериозна ядрена авария след Чернобил.

 Седем години след аварията във Фукушима все още има много сериозни притеснения в обществото за ядрената безопасност в ЕС.

Като се има предвид, че ядрената безопасност е сред основните приоритети на ЕС и в същото време остава отговорност на държавите членки, бих искал да попитам Комисията:

 има ли нови изисквания за изграждането на атомни електрически централи в ЕС, приети след аварията в АЕЦ Фукушима?

 

19 ноември 2018 г.

Отговор, даден от г-н Ариас Канете от името на Европейската комисия

Позоваване на въпроса: E-004704/2018

 Комисията отдава първостепенно значение на ядрената безопасност и защитата на гражданите. В този контекст през 2009 г. беше приета, а през 2014 г. беше преразгледана Директивата за ядрената безопасност(1). Изменението от 2014 г., прието след ядрената авария във Фукушима, включва нова цел за високо ниво на ядрена безопасност за предотвратяване на аварии и избягване на изхвърляния на радиоактивни вещества. С него също така се изисква от заявителя за лицензия за строителство да извърши оценка на безопасността на площадката и да представи доказателства относно ядрената безопасност. Новата цел за безопасност се прилага за новите ядрени инсталации, за които за първи път се издава лицензия за строителство след 14 август 2014 г.(2)

 Всички нови ядрени инсталации трябва да отговарят напълно на целта за ядрена безопасност, посочена в членове 8а—8в от изменената Директива за ядрена безопасност, и проектът им трябва да бъде в съответствие с най-новите международни(3) и европейски(4) стандарти и насоки, които бяха преразгледани след аварията във Фукушима. Насоките на европейско равнище бяха преразгледани вследствие най-вече на основните препоръки на ЕС във връзка с резултатите от стрес тестовете, по-специално що се отнася до оценката на природните опасности, включително земетресения, наводнения и екстремни метеорологични условия(5).

 (1) Директива 2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, изменена с Директива 2014/87/Евратом на Съвета за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации

(2) Вж. член 8а от изменената Директива за ядрената безопасност

(3) В „Safety of Nuclear Power Plants: Design“, International Atomic Energy Agency (IAEA) Safety Standards Series, Specific Safety Requirements № SSR-2/1 (Безопасност на ядрените електроцентрали: проектиране — Стандарти за безопасност на МААЕ — серия „Специални изисквания за безопасност“ SSR-2/1) (Rev. 1), МААЕ 2016 г., се посочва, например, че „при проектирането на ядрената електроцентрала се прилага систематичен подход за определяне на цялостен набор от предполагаеми изходни събития, така че при проектирането да бъдат очаквани и взети предвид всички предвидими събития със сериозни потенциални последици и всички предвидими събития с голяма честота на възникване“.

(4) С целите за безопасност на Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори (WENRA) се призовава да се разшири изискването за предоставяне на доказателства относно ядрената безопасност за нови централи в съответствие със засилването на дълбоко ешелонираната защита. С втората цел за безопасност на WENRA се изисква надлежно да се обмислят изборът на площадка и проектирането с цел намаляване на въздействието от външни опасности. Освен това през 2015 г. WENRA издаде нов документ с насоки (издание T): Natural Hazards Head Document-Guidance for the WENRA Safety Reference Levels for Natural Hazards introduced as lesson learned from TEPCO Fukushima Dai-Ichi accident (Ръководни насоки за природните опасности във връзка с референтните нива за безопасност на WENRA за природни бедствия, въведени вследствие на поуките, извлечени от аварията в централата във Фукушима TEPCO Dai-Ichi). Третата цел за безопасност на WENRA изисква практическото предотвратяване на авариите, свързани с разтопяването на активната зона, които биха довели до ранно изхвърляне или изхвърляне в големи размери на радиоактивни вещества. В този контекст вероятността от възникване на определени условия се счита за практически елиминирана, ако физически е невъзможно тези условия да възникнат или ако с висока степен на надеждност може да се счита, че е изключително слабо вероятно условията да възникнат (от МААЕ SSR 2/1 Rev.1).

(5) Вж. четирите основни препоръки на европейско равнище, съдържащи се в Компилацията от препоръки и предложения от прегледа на европейските стрес тестовете, на разположение на адрес: http://www.ensreg.eu/NODE/513