Забавяне при определянето на териториите от значение за Общността в планина Рила, България

Забавяне при определянето на териториите от значение за Общността в планина Рила, България

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-013908+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg   Парламентарни въпроси 6 декември 2013 г. E-013908-13 Въпрос с искане за писмен отговордо Комисията Член 117 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov...