Нарушаване на свободното движение на стоки от страна на Гърция

Нарушаване на свободното движение на стоки от страна на Гърция

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000041+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg3 март 2016 г.                                                                                           O-000041/2016Въпрос с искане за устен отговор до...