Забавянето на официалното публикуване на резултатите от проверката за пригодност на Директивата за птиците (2009/147/EО) и Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

Забавянето на официалното публикуване на резултатите от проверката за пригодност на Директивата за птиците (2009/147/EО) и Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

http://wwwhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-009124+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg1 декември 2016 г.                                                                                                 E-009124-16Въпрос с искане за...