http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-013909+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

 

Парламентарни въпроси

6 декември 2013 г.

E-013909-13

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

 Относно:  България — предполагаема държавна помощ под формата на замяна на собственост върху частно притежавани горски имоти с държавни (Държавна помощ SA.26212)

 

 Отговор(и) 

В началото на 2009 г. българското правителство беше принудено да забрани добре известната практика да се заменя земя с частни лица и да се внасят последващи промени в използването на въпросната земя. Правителството реагира едва след подаването на множество жалби в Комисията относно предполагаемото нарушение на правилата на ЕС за държавната помощ. По предварителна оценка има голяма разлика между пазарната цена, която е била предлагана при замяната, и действителната пазарна цена на държавните горски и земеделски земи. Общият размер на предполагаемата нерегулирана държавна помощ, която е била предоставяна при замяната на горски и земеделски земи в България, се оценява на не по-малко от два милиарда евро.

На 29 юни 2011 г. Комисията започна официална процедура по разследване съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), чиято цел е да определи дали при замяната на държавни гори за частни е отпускана държавна помощ, която практика е несъвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Такава процедура се започва във връзка с предполагаемото отпускане на държавна помощ под формата на замяна на земеделски земи.

Повече от две години след започването на официалната процедура по разследване Комисията все още не е взела решение по този случай от висш обществен интерес.

При тези обстоятелства:

1.

Какъв е постигнатият от Комисията напредък по разследването за предполагаемото отпускане на държавна помощ на частни инвеститори чрез замяна на горски и земеделски земи в България?

2.

Като се има предвид постигнатият напредък, кога се очаква да бъде взето окончателно решение по горепосоченото официално разследване?

3.

Ще изиска ли Комисията от българските органи да възстановят цялата нерегулирана държавна помощ, произтичаща от замяната на горски и земеделски земи?

 

 

 

5 февруари 2014 г.

E-013909/2013

Отговор, даден от г-н Алмуния от името на Комисията

На 29 юни 2011 г. Комисията откри официална процедура по разследване съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС по отношение на сделки за замяна на гори в България. Целта е да се определи дали е била предоставена държавна помощ (съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС) и ако това е така, дали тази помощ е съвместима с вътрешния пазар.

Комисията оценява големия обществен интерес в България към разследването във връзка със сделките за замяна на гори, но желае да подчертае, че това е много сложен случай.

Що се отнася до напредъка на официалното разследване на сделките за замяна на гори, неотдавна българските органи изпратиха информация, която Комисията трябва да разгледа, преди да приеме окончателна позиция по случая.

Проблемите, свързани със сделките за замяна на земеделска земя, са подобни на тези, свързани със замяната на гори. Поради това Комисията предпочита първо да приключи оценката по официалното разследване по отношение на сделките за замяна на гори. В зависимост от резултата от това разследване Комисията ще вземе решение относно последващите стъпки във връзка със сделките за замяна на земеделска земя.

В момента Комисията приключва работата по оценката си на сделките за замяна на гори и се надява да приеме окончателно решение по случая през първата половина на 2014 г.

Ако Комисията установи, че в контекста на сделките за замяна на гори е била отпусната държавна помощ, тя ще вземе решение относно съвместимостта на тези мерки с вътрешния пазар. В случай че Комисията установи наличие на несъвместима помощ при сделките за замяна на гори, съгласно правилата на ЕС за държавните помощи на България следва да бъде наредено да възстанови тази несъвместима помощ от получателите. От получателите ще бъде изискано да възстановят на българския държавен бюджет сумата на получената несъвместима държавна помощ (с начислените приложими лихви).