Всички граждани, които са жертва на престъпление, трябва да се ползват с еднаква защита

Правото на свободно придвижване е сред основните свободи на гражданите на Европейския съюз. Както институциите на Съюза, така и ние като народни представители имаме за задача да поддържаме и развиваме общо пространство на свобода, сигурност и правораздаване. Именно заради това трябва да бъдат приети мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси с трансгранични последици. Подкрепям взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, тъй като това е един от онези законодателни актове, които проправят път в нова територия – осигуряване на закрила на жертвите на насилие навсякъде в ЕС. Всички граждани, които са жертва на престъпление, трябва да се ползват с еднаква защита. Всички права на потърпевшите и свързани с тях закони трябва да бъдат изцяло приложими; същевременно лицата, имащи заповед за защита, трябва да могат да се движат свободно. Това ще стане възможно благодарение на обща европейска база данни, в която ще бъдат вписани всички заповеди. Така се прави още една стъпка към засилване сигурността и правораздаване в ЕС, като в същото време европейското право е в пълна услуга на гражданина – независимо къде се намира той.

Писмена позиция

Bookmark and Share