Годишен доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията

Вътрешният пазар, в който свободно се движат стоки, услуги, капитали и хора и в който европейските граждани свободно развиват своя бизнес, е невъзможен без политиката на конкуренция на ЕС. Нужна ни е регулация на европейско ниво срещу монополни практики, споразумения между предприятия за определяне на цени и подялба на пазари, незаконна държавна помощ и др. Политиката на конкуренция работи успешно срещу злоупотребите, а в резултат получаваме повече иновации и ползи за крайните потребители: по-ниски цени, по-добро качество и защита. Подкрепям резолюцията на Европейския парламент относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията.

Текстът беше приет в пленарна зала с голямо мнозинство: 526 гласа в подкрепа срещу 108 “против”. Това е ясно политическо послание от страна на Парламента по една от най-силните политики от изключителна компетентност на Съюза. Искам да обърна внимание, че в доклада се подчертават важни тенденции в сектор енергетика, а именно че европейският пазар на газ следва да се развива в посока на изграждане на енергиен съюз със справедливи и стабилни цени, като се подобрят диверсифицирането на неговите енергийни източници и достъпът до стратегически инфраструктури. България има уникалния шанс да се възползва от пълното съвпадение на националния й интерес с ясната общоевропейска политическа линия.

Повече информация: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0019+0+DOC+XML+V0//BG

Bookmark and Share