Резолюция на ЕП относно социалния дъмпинг в Европейския съюз

На пленарната си сесия през месец септември, Европейският парламент призова за засилването на контрола и координацията между държавите членки с цел прекратяване на социалния дъмпинг на територията на Европейския съюз. Докато все още няма юридически признато и универсално споделено определение за социален дъмпинг, това понятие на практика обхваща широк кръг умишлени злоупотреби в противовес на съществуващото европейско и национално социално и трудово законодателство.

Недекларираният труд и фиктивната самостоятелна заетост водят до сериозно нарушение на конкуренцията, причиняват дългосрочни вреди на социалноосигурителните системи, застрашават закрилата на работниците и бъдещето откриване на нови работни места. Нарастващата тенденция за възлагане на дейности на външни изпълнители и подизпълнители създава възможности за злоупотреба и заобикаляне на действащото трудово и социално право. Резолюцията на Европейския парламент призовава държавите членки да повишат ефективността на контролните си органи, както и да се подобри трансграничното сътрудничество между службите за инспекция и засилването на обмена на информация и данни. Необходими са и допълнителни действия чрез борба срещу данъчните измами и укриване на данъци с цел гарантирането на лоялна конкуренция между фирмите и предприятията.

Борбата срещу подобни практики е от особено значение за поддържане на свободата на движение на хора, капитали, стоки и услуги в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

 

Bookmark and Share