Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Бразилия

Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия подлежи на подновяване на всеки 5 години. На днешното пленарно заседание с 504 гласа Европейският парламент даде своето одобрение за следващия петгодишен период.

Бразилия отбелязва значителен напредък в политиките си за научноизследователската и развойна дейност. Страната е сред световните лидерите по отношение на научните изследвания в редица области, които представляват интерес за ЕС като: селско стопанство, инфекциозни болести, нанотехнологии, съвременни биогорива и др.

Благодарение на Споразумението от 2007 г. връзките между Бразилия и ЕС в областта на науката, технологиите и иновациите се задълбочиха и страната се разглежда вече като стратегически партньор в Латинска Америка.
Спънки винаги може да съществуват, но те са преодолими с добра координация и изпълнение на поетите ангажиментите. Ето защо, гласувах в подкрепа на одобрението за подновяване на Споразумението.

Source: European Parliament

Bookmark and Share