Доклад относно ускоряването на иновацията в областта на чистата енергия

В края на 2016 г. заедно с Пакета за чиста енергия Комисията публикува съобщението „Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия“. Документът представи цялостна стратегия на ЕС за повече частни инвестиции в иновации за чиста енергия, като предвижда създаване на благоприятна бизнес среда чрез предвидима и сигурна регулаторна рамка, общи стандарти и политически насоки. От ключово значение е да се насочи вниманието към силно зависимите от внос на енергия и в същото време по-слабо икономически развитите региони в ЕС. Важно е и да се осигури по-добро финансиране на енергийни проекти в сферата на науката и технологиите.

Докладът, подготвен от колегата Йежи Бузек, разглежда различните аспекти на прехода към чиста енергия и по-специално: съгласуваността на действията на европейско ниво, значението на дългосрочното финансиране, ролята на ЕС на международната сцена, както и значението на подхода „отдолу нагоре“, в който самите граждани са двигатели на енергийната иновация. Подчертана е ролята на малките и средни, както и стартиращите предприятия за стимулирането на иновациите. В пленарна зала докладът беше приет с огромно мнозинство от 559 гласа. Смятам, че ЕС трябва да има водеща роля на световната енергийна сцена, което може да се случи чрез всеобхватна стратегия за износ на устойчиви технологии за чиста енергия.

Source: European Parliament

Bookmark and Share