Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

На 18 януари гласувахме измененията в регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца.

Още през април 2016 г. Европейският парламент обяви позицията си относно защитата на висшия интерес на детето. Промените бяха гласувани в светлината на схващането, че децата са винаги потърпевши в случай на раздяла или развод на родителите. В случаите, когато съпрузите са от различни страни, положението е дори още по-сложно, като има казуси с отвличане на дете в друга държава. Националните власти следва да си сътрудничат, когато има промяна в обичайното местопребиваване на детето.
Друго съществено и много важно изменение е, че правилата следва да важат и за децата бежанци, както и за децата, които са международно разделени по социално-икономически причини, или поради евентуални безредици, настъпили в страните им. Необходимо е допълнително да се засили взаимното доверие в правосъдните системи на държавите членки с цел гладкото и правилно функциониране на едно европейско пространство на правосъдие при зачитане на различните правни системи.

 

Source: European Parliament

Bookmark and Share