Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени

Спадът на раждаемостта и застаряването на населението, лошата инфраструктура и липсата на работни места, това са все еднакви и ясно видими проблеми на изоставащите региони в ЕС. Тези дисбаланси генерират бедност и раждат сериозни икономически, социални и фискални трудности пред местните и регионалните власти. Като български евродепутат бих искал да подчертая, че не може да има силна България без възродена Северозападна България.

Нужна е радикална нова национална политика и европейска помощ за привличането на инвестиции в този регион. Ето защо подкрепям призива на Европейския парламент за по-добра координация на наличните инструменти на ЕС в областта на общата селскостопанска политика, структурните и инвестиционните фондове. Справянето с тези проблеми трябва да е местен, национален и европейски приоритет.

Source: European Parliament

Bookmark and Share